POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep Beata Sieradzan If You Wish

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

(obowiązuje od 25.05.2018)

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Sklep Beata Sieradzan danych osobowych, przysługujące prawa Klienta i obowiązki administratora danych.

Poniżej znajduja się najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Sklep Beata Sieradzan danych osobowych Klienta sklepu, oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. ADMOINISTRATOR DANYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) Beata Sieradzan , https://beatasieradzan.shopshood.com/ z siedzibą w Poznaniu, adres do korespondencji os. Pod Lipami 9/63, 61-635 Poznań (Marka funkcjonuje na zasadach Działalności Nierejestrowej), zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

2. CEL PRZETWARZANIA

Beata Sieradzan przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis:https://beatasieradzan.shopshood.com/

Dane osobowe potrzebne w celu:

– zarejestrowania się w Sklepie

– zawarcia umowy

– dokonania rozliczeń

– dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru

– korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

-marketing bezpośredni

Sklep Beata Sieradzan przetwarza następujące dane osobowe:
– logowanie w Sklepie
– imię i nazwisko
– adres e-mail

Dokonywania zakupów w Sklepie :
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane są za zgodą Kupującego, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez Sklep twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

3.1 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sklep podlega;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Klient ma prawo żądać od Sklepu Beata Sieradzan przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie poprzez maila sklep-ifyouwish@protonmail.com

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

3.2.Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

-w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika Sklepu celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.

-brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie uniemożliwia możliwości korzystania z usług Sklepu, dokonania zakupów w Sklepie, otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

-wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Sklepie, a dane nie będą przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

-cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, Użytkownik może to zrobić bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3.3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

W każdej chwili Klient może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez siebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Sklepie, a dane nie będą przetwarzane przez Sklep Beata Sieradzan.

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika , tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Klienta dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływało by w podobnie istotny sposób, Administrator będzie je przeprowadzać tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep Beata Sieradzan nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

-gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

-gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

-gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta

Użytkownik może zażądać aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – Administrator uszanuje taką decyzję i zastosuje się do niej. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

3.5.Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

W każdym momencie Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, może zażądać poprawę lub edycję swoich danych osobowych. Może to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.

Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z punktem 5 Polityki Prywatności.

3.6. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

W każdej chwili Klient może zażądać od Sklepu Beata Sieradzan, informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

-uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

-uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

3.7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta do innego administratora danych osobowych.

W tym celu należy skontaktować się ze sklepem podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane Klienta oraz ich zakres, tzn. które dane mają zostać przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Klienta tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta przechowywane są do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, bądź zażądania ich usunięcia.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Beata Sieradzan . Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sklepu, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Najkrócej mówiąc w naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi Administratora przepisami prawa.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Sklep Beata Sieradzan spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sklep nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Sklep ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez Sklep działaniach.

5. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Beata Sieradzan może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z marką Beata Sieradzan, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Klienta sklepu towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Beata Sieradzan (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

6. COOKIES

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.). Umożliwiają , m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:, usunąć pliki cookies

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie „ciasteczka” wykorzystywane są w celu:

-zapamiętywania informacji o sesji

-statystycznym

-marketingowym

-udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

7. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Kontakt z Administratorem / Beata Sieradzan

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień związanych z Polityką Prywatności

sklep-ifyouwish@protonmail.com

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Beata Sieradzan/ Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Data ostatniej modyfikacji:01.05.2020 r.